Opstellen & begeleiding van bodemsaneringsprojecten

Indien er een ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld moet deze op de meest economische en meest verantwoorde wijze worden behandeld of verwijderd. Bodemsaneringen zijn dure (en meestal onvoorziene) kosten die bij een aankoop, verkoop of tijdens een exploitatie een bedrijf sterk financieel kunnen belasten.

Een goede evaluatie van de verontreiniging en een evaluatie van de bedrijfsplannen, beschikbare financiële ruimte, inschatten van de urgentie of tijdsdruk en kennis van de beschikbare saneringsmethoden en technieken is hier van belang.

PM-Advies BV evalueert uw specifiek dossier en stelt in samenspraak met u een rapport op waarin de aanpak, ingeschatte kost, tijdsduur en techniek van de saneringswerken wordt besproken.

Het opgestelde bodemsaneringsproject is de handleiding en het bestek voor de aannemer van de werken. Aan de hand van dit dossier zal de aannemer zijn werkzaamheden moeten uitvoeren.

In het Bodemsaneringsproject is er niet alleen aandacht voor financiële en technische aspecten maar wordt ook naar economische en ecologische aspecten gekeken en wordt vooraf een inschatting gemaakt van het totale kostenplaatje van de sanering.

Alle factoren worden afgewogen in functie van uw specifiek dossier binnen de wettelijke mogelijkheden die zijn opgelegd door de Vlaamse Overheid en die via OVAM worden opgevolgd.

Nadat een bodemsaneringsproject dossier is opgesteld en werd goedgekeurd door OVAM kan een geschikte aannemer of uitvoerder van de werken worden aangesteld. Het bodemsaneringsproject dossier zal hier als offertebestek dienst dien en laat een goede vergelijking toe van de offertes die door de verschillende aanbieders worden aangeboden.

In de uitvoeringsfase zal PM-Advies BV uw project begeleiden en zullen we instaan voor het evalueren van de uitgevoerde werken.

Aan de hand van controles en analyses wordt de sanering op terrein opgevolgd zodat we u steeds op de hoogte kunnen houden van de actuele vorderingen en kosten. Mogelijk wordt tussentijds ook aan de OVAM informatie verstrekt over de vordering van de werken.

Na het voltooien van de saneringswerken controleert PM-Advies BV de nieuwe terreinsituatie en wordt een eindrapport aan OVAM voorgelegd waarin de resultaten van de uitgevoerde saneringswerken worden samengevat en wordt aangegeven wat de nieuwe toestand van het terrein omvat.

Zodra OVAM een goedkeuring aflevert van het eindverslag wordt de sanering als voltooid beschouwd.