Technische Verslagen

Gaat u bouwen of plant u een uitgraving of afgraving? Hou dan rekening met de regeling grondverzet.  Elke ontgraving van meer dan 250 m³ grond moet worden geregistreerd.

PM-Advies BV controleert de kwaliteit van de ontgraven bodem (of neemt voor uitvoering van de werken reeds stalen van de bodem die wordt afgegraven) en gaat na waar, en in welke vorm, de bodem na ontgraving kan worden hergebruikt. Het opgesteld technisch verslag wordt beoordeeld door een onafhankelijke en neutrale bodembeheersorganisatie. Aan de hand van het afgeleverd conformiteitsattest kan een aannemer, grondwerker of transporteur de bodem afvoeren en elders verwerken volgens de bekomen adviezen.

Door het gericht controleren van de kwaliteit van ontgraven bodem wordt verhinderd dat eventuele verontreiniging of lagere bodemkwaliteiten die worden ontgraven of vrijkomen bij een bouwproject zich vermengen met zuivere of kwalitatief hoogwaardige bodem op het bouwterrein of elders in Vlaanderen.

In sommige gevallen is de vrijgekomen bodem zeer laagwaardig van milieutechnische kwaliteit en wordt deze best niet meer als 'bodem' hergebruikt.

In zulke gevallen kan de bodem eerst worden gereinigd vooraleer deze te hergebruiken of wordt ervoor geopteerd de bodem niet te reinigen maar gecontroleerd te verwerken in een technische toepassing (zoals een talud, ophoging of aanvulling).

Binnen een bouwproject kan een gestructureerd advies over hergebruik van ontgraven bodem een grote technische en financiële meerwaarde bieden. Door creatief om te gaan met de beschikbare materialen en in overleg met de bouwheer, aannemer en opdrachtgever een geïntegreerd hergebruik te optimaliseren worden onnodige kosten voor afvoer en reiniging vermeden en wordt naast een goed financieel beheer ook op ecologisch vlak de milieubelasting beperkt.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt door PM-Advies BV geadviseerd op welke wijze u omgaat met de verschillende bodemkwaliteiten die ontstaan bij de uitvoering van uw project.